Cmentarz - Parafia Świętej Trójcy w Łobżenicy

Przejdź do treści

Regulamin cmentarza parafii rzymskokatolickiej
p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy
 

Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi oraz szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

1. Właścicielem cmentarza jest parafia p.w. Św. Trójcy w Łobżenicy. Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii.

2. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:
- ustalanie miejsca pochówku;
- pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem;
- wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

3. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

4. Każdy grób musi posiadać swojego opiekuna, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat  może stać się dysponentem grobu. Wszelkie sprawy dotyczące danego grobu załatwia wyłącznie osoba, która jest opiekunem grobu. Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. ( dotyczy to także miejsc rezerwowanych).

5. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

6. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w biurze parafialnym przez uiszczania stosownej opłaty, co zostanie odnotowane w księdze ewidencji grobów.

7. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.

8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt, oraz uiścić w biurze parafialnym opłatę w wysokości 10% kosztów nagrobka.

9. Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez Zarządcę.

10. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.

11. Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania stałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu. Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez zarządcę cmentarza.

12. Wszelkie prace remontowo-budowlane należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00. (nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz od 29 października do 4 listopada). Pozostałości po remoncie lub rozbiórce starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

13. Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich w wyniku prac prowadzonych  przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

14. Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarza, na wyjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

15. Odpady i śmieci należy wyrzucać do pojemników i kontenerów ustawionych na cmentarzu. Niedozwolone jest składowanie śmieci, gałęzi, liści i wszelkich odpadów w innych miejscach cmentarza.

16. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów znajdujących się na terenie cmentarza oraz montowania ławek i układanie chodników wokół grobów.

17. Niedozwolone jest  na terenie cmentarza:
- wjazd pojazdami jednośladowymi;
- pozostawianie dzieci do lat siedmiu bez opieki dorosłych;
- przebywanie osób w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie napojów alkoholowych;
- palenie papierosów;
- niszczenie zieleni i pojemników na śmieci;
- wprowadzanie zwierząt;
- wypalanie śmieci.

18. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

19. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków i grobów, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od zniszczenia lub kradzieży.

20. Prace eksploatacyjne i porządkowe na cmentarzu wykonuje osoba wyznaczona przez Zarządcę cmentarza.

Kontakt:
Zarządca cmentarza:
67 286 00 18
518 860 221
                                                            


Parafia Świętej Trójcy

Data erygowania 1141 r.                       

Parafia Świętej Trójcy

Data erygowania 1141 r.                       

Wróć do spisu treści